RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, 32 – 310 Klucze (e-mail: spjar2@poczta.onet.pl, 32 645 70 97)
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Białkiem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych uczniów będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018  z dnia 20.07.2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu      w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 • Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan  Marek Białek pracownik firmy zewnętrznej – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.07..2018 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018   z dnia 20.07. 2018r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu       w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 

 • 1 Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2018  z dnia 20.07.2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu        w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 • Wprowadza się Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.07. 2018 r.