img

gia công theo chiều dọc trung tâm-5axes nhỏ gia công mô hình