Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//spiobwjaroszowcu

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18

32-310 Klucze

tel/fax:32 645 70 97

e-mail: spjar2@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. W miarę możliwości  będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;
 • redaktor serwisu starają się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;
 • Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami czyli zejście pracownika do klienta po zawiadomieniu, że istnieje konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 6.11.2019R.

 

Deklarację zaktualizowano dn. 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Violetta Auguścik
e-mail: spjar2@poczta.onet.pl
Telefon: 32 6457097

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Leśnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Nieopodal wejścia głównego znajduje się portiernia, sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły.
 3. Wejście do segmentu żywieniowego z placu gospodarczego znajduje się od strony ulicy Leśnej.
 4. W budynku szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na każdej kondygnacji znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.
 7. Budynek nie posiada windy.
 8. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
 9. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.