Wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr G

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu

dnia 26.06.2020r – piątek

 Rozdanie świadectw odbędzie się na zewnątrz szkoły – przed wejściem głównym – jeśli pozwolą na to warunki pogodowe:

810 – klasa VII

830 – klasa VIII

900 – klasa VI

920 – klasa V

940 – klasa IV

1000 – klasa III

1020 – klasa II

1040 – klasa I

Uczniowie przychodzący po odbiór świadectw przestrzegając rygoru sanitarnego:

– maseczki, rękawiczki, odległość 1, 5m – ustawieni w rzędzie.

Świadectwa można również odebrać w sekretariacie szkoły po wcześniejszej informacji telefonicznej.

Proszę nie przynosić kwiatów czy innych „dowodów wdzięczności”.

Wystarczy :”Dziękuję”

Proszę pozabierać wszystkie rzeczy z szatni.

 

Dyrektor szkoły

Piotr Głąbek

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR

Przypominam wszystkim uczniom klas I – VII, że 16.06 – 18.06.2020r to dni wolne od zajęć. W tym czasie odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram oddawania podręczników i lektur

Klasa VIII – 18.06.2020r                      czwartek, godzina 8:15

Klasy VI – VII – 19.06.2020r               piątek, godzina 10:30 – 11:30

Klasy I – III – 22.06.2020r                   poniedziałek, godzina 9:00 – 11:00

Klasy IV – V – 22.06.2020r                 poniedziałek, godzina 11:15 – 13:00

Oddajemy całe komplety –  podpisane na kartce: imię, nazwisko, klasa.

Książki wygumowane, bez okładek plastikowych i papierowych.

Zestawy niekompletne nie będą przyjmowane!

 

Dyrektor szkoły

Piotr Głąbek

ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z wytycznymi MEN zdalne nauczanie prowadzone jest do 25 czerwca 2020 r.

26 czerwca -zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor szkoły    Piotr Głabek

KONSULTACJE KLASY VIII ORAZ POZOSTAŁYCH UCZNIÓW

Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie
W szkole z dniem 25.05.2020r dla uczniów klasy VIII oraz z dniem 01.06.2020r dla pozostałych uczniów SP Jaroszowiec rozpoczynają się konsultacje z poszczególnymi nauczycielami.
Pamiętajcie o podstawowych zasadach:
1.Rodzice uczniów  składają oświadczenie o zgodzie na w/w zajęcia;
2.Konsultacja musi być wcześniej umówiona z nauczycielem na konkretną godzinę i zgłoszone w sekretariacie szkoły.
3. Konsultacje są indywidualne.

PROCEDURA PROWADZENIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19 WYWOŁANEJ ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

Cel wdrażania procedur:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) szkoły oraz uczniów.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) szkoły oraz uczniów.

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Podczas prowadzenia zajęć:
Wytyczne dla Nauczycieli:

§ Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

§ Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

• Zachować bezpieczną odległość od uczniów i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
• Regularnie wietrzyć pomieszczenia – co najmniej raz na godzinę.

§ Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

§ Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

§ Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Wytyczne dla Uczniów :
1. Uczniowie  przesyłają do sekretariatu oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach
2. Uczniowie wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem dokonując wcześniej dezynfekcji rąk
3. Wchodząc na teren szkoły uczniowie  mają założone maseczki.
4. Przemieszczamy się do sal w których znajdują się zajęcia unikając skupisk, niepotrzebnego kontaktu, zachowując dystans co najmniej 1,5m, wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym
5. Zajęcia odbywają się w jednej wyznaczonej sali. Niedopuszczalne jest przemieszczanie się po całym budynku szkoły. Po zakończeniu zajęć następuje przerwa umożlwiająca dezynfekcję obszaru użytkowego, przedmiotów, toalet.
6. Wchodząc na zajęcia uczniowie zajmują kolejne wolne miejsca poczynając od umiejscowionych najdalej od wejścia by unikać niepotrzebnego mijania.
7. Podczas zajęć uczniowie  nie zmieniają swych stanowisk, ławek.
8. Podczas zajęć NIE  należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, należy także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania
9. Wychodząc z zajęć zachowujemy odwrotną kolejność
10. Po zakończeniu zajęć wychodzimy zachowując dystans i nie tworząc skupisk, poruszając się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym.
11. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, ból gardła, gorączka)
12. Zabrania się przebywania na terenie szkoły osób innych niż uczniowie  uczestniczący w zajęciach oraz pracownicy SP Jaroszowiec.
13. Unikamy dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
14. Zachowujemy bezpieczną odległość pomiędzy Uczniami oraz Nauczycielem (co najmniej 1,5m)

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły

1. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
2. Używanie do dezynfekcji certyfikowanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określnych w sposobie użycia

3.Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
5. Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników i Nauczycieli, personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dopilnowanie, aby Nauczyciele/pracownicy/uczniowie/ dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

7.Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze)

8.Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

9.Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach- jedna osoba w wyznaczonej toalecie

10.Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, poręczy – innych często dotykanych powierzchni.

11.Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
12.Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
13.Każdorazowo po zakończeniu zajęć grupy dezynfekowanie powierzchni dotykowych w pracowni w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, urządzenia)
Pozdrawiam Dyrektor Piotr Głabek.

 

Rozpoczęcie pracy na platformie MICROSOFT TEAMS

Dyrektor Szkoły w Jaroszowcu informuje że od dnia 13.05 2020r. ŚRODA  –    rozpoczynamy zdalne nauczanie na platformie MICROSOFT  TEAMS według podanego planu godzinowego dla każdej klasy w zakładce – informacje. Lekcje powinny trwać około 35 minut.  Platforma na stronie internetowej szkoły dalej działa.

Powadzenia      Piotr Głąbek

INFORMACJA

Dyrektor SP Jaroszowiec informuje o  zmianie godziny  odsyłania prac.

Proszę o odsyłanie prac do godziny 18.00 danego dnia.

Piotr Głabek

ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdalne nauczanie zostało przedłużone do 25 kwietnia 2020 roku.

Zobowiązuję uczniów do odsyłania prac z przedmiotów objętych planem w danym dniu do godziny 16.

Np.  kl. VIII-  środa– przedmioty; j. polski, geografia, j. niemiecki

z tych przedmiotów nauczyciele zadają prace do wykonania

a uczniowie odsyłają wykonane prace do godziny 16 w środę.

I tak każdego dnia.

Zmobilizuje to uczniów wszystkich klas do systematycznej pracy.

 

Piotr Głąbek    dyrektor SP Jaroszowiec

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu informuje że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020

ferie wiosenne trwają od 9 kwietnia 2020 r.( czwartek)                                do 14 kwietnia (wtorek).

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH ,  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI NASZEJ SZKOŁY I DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW JAROSZOWCA, BOGUCINA, ZALESIA                          I GOLCZOWIC.                                          Piotr Głabek

INFORMACJA

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu informuje że;

od 6.04.2020r. tj. od poniedziałku,  matematykę    w klasach 4 – 8  prowadzi    Pani Dorota Łazarczyk,                                                                    chemię w klasie 7 prowadzi   Pani Iwona Walnik.

Wszystkie prace podpisane w temacie emaila  imieniem, nazwiskiem i z której klasy  proszę przesyłać na  emaila         ewlodyga@o2.pl     czyli jak do tej pory.

Piotr Głąbek